Aviso legal

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, deo 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, acontinuación http://www.picariños.com fai constar:

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: 
O titular do dominio web é PICARIÑOS S.L. (en diante Picariños), con domicilio en Rúa Juan Antonio Suances 14, 15320 As Pontes, (A Coruña) e provista de N.I.F.: 79333227-V. Correo electrónico de contacto: picariños@gmail.com

2. USUARIOS: 
O acceso e/o uso deste sitio web de Picariños atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, os presentes termos de uso.

3. USO DO SITIO WEB:
www.picariños.com proporciona o acceso a artigos, informacións e datos (en diante, “os contidos”) propiedade de Picariños. O USUARIO asume a responsabilidade do uso da web. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado delos contidos que Picariños ofrece a través da súa web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para:
(i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii)difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Picariños, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv)tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.
Picariños resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.
En calquera caso, Picariños non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blog ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE. PROTECCIÓN DE DATOS:
4.1. Finalidade dos datos solicitados e CONSENTIMENTO ao tratamento.
- Conforme ao previsto no artigo 5 da LOPD, infórmase o USUARIO que, mediante os formularios de rexistro da web, solicítanse datos, que se almacenan nun ficheiro, coa exclusiva finalidade de envío de comunicacións electrónicas, tales como: boletíns(newsletters), novas entradas (posts), así como outras comunicacións que Picariños entende interesantes para os seus USUARIOS. Os campos marcados como de enchemento obrigatorio, son imprescindibles para realizar a finalidade expresada.
Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos seráncedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.
A aceptación da política de privacidade, mediante o procedemento establecido de dobre opt-in, entenderase para todos os efectos como a prestación de CONSENTIMENTO EXPRESOE INEQUÍVOCO – do artigo 6 da LOPD– do USUARIO ao tratamento dos datos de carácter persoal nos termos que se expoñen no presente documento, así como á transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido á localización física das instalacións dos provedores de servizos e encargados do tratamento de datos que se dirán no punto 4.9.
4.2. Cumprimento da normativa de aplicación.
- Picariños cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei Orgánica e demais normativa vixente e de aplicación en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Así mesmo, Picariños informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.
En cumprimento do establecido na LOPD, informámoslle que os datos fornecidos, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros de Picariños e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba.
Adicionalmente, o USUARIO consente o tratamento dos seus datos coa finalidade deinformarles, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos dePicariños.
En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada anteriormente, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis adiante no apartado “Exercicio de Dereitos ARCO”.
4.3. Medidas de Seguridade.
- Picariños infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/o acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso de conformidade co previsto no Art. 9 da LOPD e o Título VIII do RLOPD.
Así mesmo, Picariños estableceu medidas adicionais en orde a reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización. Mantendo continuamente a supervisión, control e avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.
4.4. Exercicio de Dereitos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición.
- Aquelas persoas físicas que facilitasen os seus datos a través da webwww.picariños.com, poderán dirixirse ao titular da mesma co fin de poder exercitar @gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto delos datos incorporados nos seus ficheiros.
O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida a Picariños con referénciaa “Protección de datos/picariños”, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude na seguinte dirección: Laura Rodríguez Román Rúa Juan Antonio Suances 14. 15320 - As Pontes - A Coruña Tamén poderá exercitar o dereitos ARCO, a través do correo electrónico:picarinos.sl@gmail.com
4.5. Links
- Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados por Picariños. Por iso Picariños non garante, nin se fai responsable da licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos detales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos a Picariños, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.
4.6. Menores de idade
- A web de Picariños non se dirixe a menores de idade. O titular da web declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.
4.7. Modificación da Política de Privacidade
- Picariños resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo á súa propiocriterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da AgenciaEspañola de Protección de Datos.
Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación dos mesmos.
4.8. Responsable do ficheiro, e encargados do tratamento.-
- O responsable do ficheiro de datos é Laura Rodríguez Román. Como encargados de tratamento alleos á o citado responsable: Picariños contratou os servizos de aloxamento a www.galirede.con (Identificado coa marca comercial Galirede S.L.), que proporciona os servizos de aloxamento da Web. Pódese consultar a política de privacidade e demais aspectos legais da devandita compañía na seguinte ligazón:
Privacidade Galirede S.L. (https://galirede.com/index.php/web/lopd)

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:.
Picariños por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.)/ etc.), titularidade de Picariños ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados.
Calquera uso non autorizado previamente por Picariños, será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública,incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos deesta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico,sen a autorización de Picariños.
O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Picariños. Poderá visualizar os elementos da web e mesmo imprimilos copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Picariños.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: 
Picariños non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, atítulo enunciativo: por erros ou omisións nos contidos, por falta de dispoñibilidade do sitio web – o cal realizará paradas periódicas por mantementos técnicos – así como porl a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS: 
Picariños resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

8. POLÍTICA DE LIGAZÓNS:
8.1. As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realicen un hiperenlace desde unha páxina web doutro portal da internet á web de Picariños deberá someterse as seguintes condicións: 
– Non se permite a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web sen a previa autorización expresa de Picariños
– Non se establecerán deep-links nin ligazóns IMG ou de imaxe, nin frames coa web dePicariños sen a súa previa autorización expresa.
– Non se establecerá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre a web dePicariños, nin sobre os servizos ou contidos da mesma. Salvo aqueles signos que formenparte do hipervínculo, a páxina web na que se estableza non conterá ningunha marca,nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signosdistintivos pertencentes a Picariños, salvo autorización expresa deste.
– O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Picariñosy o titular da páxina web ou do portal desde o cal se realice, nin o coñecemento yaceptación de Picariños dos servizos e contidos ofrecidos na devandita páxina web ou portal.
– Picariños non será responsable dos contidos ou servizos #poñer# ao dispor do público na páxina web ou portal desde o cal se realice o hipervínculo, nin das informacións e manifestacións incluídas nos mesmos.
8.2. O sitio web de Picariños pode poñer ao dispor do usuario conexións e ligazóns a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. Devanditas ligazóns teñen como exclusiva función, a de facilitar aos usuarios a procura de información, contidos e servizos na internet, sen que en ningún caso poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.
Picariños non comercializa, nin dirixe, nin controla previamente, nin fai propios os contidos, servizos, informacións e manifestacións dispoñibles nos devanditos sitios web.
Picariños non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso ,mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos nos sitios web non xestionados por Picariños e que resulten accesibles a través dewww.picariños.com

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN:
Picariños resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/o os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10. XENERALIDADES: 
Picariños perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: 
Picariños poderá modificaren calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadascomo aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: 
A relación entre Picariños e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña, salvo que a Lei aplicable dispoña outra cousa.

Picariños logo